الگوریتم Eclat:

در این مطلب، به شرح و توضیح الگوریتم Eclat می پردازیم که به منظور استخراج قوانین انجمنی/…

الگوریتم K-Means چیست؟

قبل از ارائه توضیحات در‌‌خصوص الگوریتم K-Means توضیحاتی در خصوص خوشه‌‌بندی و مفهوم خوشه بیان می‌‌کنیم. خوشه‌‌بندی…

درخت تصمیم(Decision tree)

طبقه بندی در یادگیری ماشین دارای دو مرحله‌‌ی اصلی است. مرحله یادگیری و مرحله‌‌ی پیش‌‌بینی، در مرحله‌‌ی…