از آن جایی که بررسی کل داده های درون جامعه مقدور نمی باشد. لذا در بررسی داده ها، به نمونه ای از جامعه اکتفا می شود. در نهایت، نتیجه به دست آمده به کل جامعه نسبت داده می شود. از این رو انتخاب نمونه به بهترین روش یکی از مهم ترین مراحل کار در بررسی داده ها می باشد. شایان ذکر است، هر گونه اشتباه در این مرحله باعث خطا در نتیجه و هم چنین اخذ تصمیمات اشتباه در کسب و کار و در نهایت اتلاف وقت و هزینه خواهد بود.

با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه برخی از روش های انتخاب نمونه شرح داده شده است. که هر یک با توجه به صورت مساله می تواند گزینه مناسبی باشد.

 • Simple Random Sample
 • Stratified Sample
 • Clustered Sample
 • Systematic Sample
  • Convenience Sample
 • Simple Random Sample

در این روش هر یک از نمونه ها در جامعه آماری از شانس برابری برای انتخاب شدن بهره می برند. به عنوان مثال برای انتخاب دانش آموزان از کلاسی، هیچ ویژگی خاصی در نظر گرفته نمی شود و هر یک از دانش آموزان دارای شانس یکسانی با یکدیگر به منظور انتخاب شدن دارند.

 • Stratified Sample

در این روش جمعیت آماری به چند زیرگروه تقسیم می شوند که به آنها اصطلاحا Strata (اقشار) گویند. گروه بندی در راستای متغیر مورد مطالعه صورت می گیرد. و از هر گروه، نمونه ایی انتخاب می شود. به عنوان مثال برای بررسی جمعیت دانشجویان در مقاطع مختلف، تقسیم بندی دانشجویان به دسته های سال اولی و دومی و سومی و چهارمی صورت می گیرد. و درنهایت پاسخ نهایی از ترکیب بررسی هر گروه به صورت جداگانه و مستقل بدست می آید.

 • Clustered Sample

در این روش جامعه به چند زیرگروه تقسیم می شود که به آن خوشه گفته می شود. گروه بندی لزوما در راستای معیار مورد مطالعه نیست. و نمونه حداقل از یکی از خوشه ها انتخاب می شود. و با تغییر معیار مورد مطالعه، لزوما گروه بندی اطلاعات در دسترس تغییر نمی کند. به عنوان مثال از بین 21 قطعه زمین کشاورزی، 4 مورد را به صورت تصادفی انتخاب می نماییم و در آن به بررسی میزان محصول می پردازیم. و هر یک از این نمونه ها می تواند معرف کل جامعه باشد.

 • Systematic Sample

روش انتخاب سیستماتیک به این صورت می باشد که n-امین عضو جامعه انتخاب می شود. به عنوان مثال برای انتخاب 25 درصد بطری های یک خط تولید، هر 4-امین بطری از محصول تولید شده را انتخاب می کنیم.

 • Convenience Sample

در این روش قبل از انتخاب نمونه ها از جامعه، یکسری اطلاعات از آن در اختیار داریم. به عنوان مثال برای انتخاب بهترین بستنی، قبل از آن که انتخاب کنیم، برچسب A,B,C که نشان دهنده کیفیت و میزان رضایت از آن است، بر روی آن ها نصب شده است. که باعث می شود انتخاب ما به اظهارنظر و اطلاعات ارائه شده گرایش داشته باشد. اساسا از این روش استفاده نمی گردد.