Numpy

Boolean indexing در Numpy

مورد کاربرد این نوع از ایندکس‌‌گذاری، که به ایندکس‌‌گذاری منطقی معروف است، زمانی‌‌ است که قصد انتخاب…

آرایه‌ها در Numpy

مهمترین نوع داده تعریف شده در کتابخانه Numpy نوع آرایه چندبعدی به نام ndarray می باشد. این…

آرایه‌های داخلی Numpy

در بخش معرفی آرایه‌‌های Numpy به صورت مختصر ساختار کلی تعریف آرایه با ابعاد مختلف را شرح…

Numpy Data type

در علم داده و برنامه‌نویسی یک دیتا تایپ و یا به زبان ساده تر تایپ، به ویژگی…

Numpy چیست؟

Numpy کتابخانه ای است که در سال 2005 توسط Travis Oliphant بوجود آمده است و به صورت…