عملیات ریاضی رایج بر روی آرایه ­های Numpy شامل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، توان و محاسبه ی باقی­مانده می باشد. که در ادامه، هر یک با مثالی شرح داده شده است. تمامی آن­چه در ادامه مشاهده می­ نمایید عملیات ریاضی عناصر را درایه به درایه و نظیر به نظیر انجام می­دهد.

جمع دو آرایه:

array_1 = np.array([1, 2], dtype=float)
array_2 = np.array([[1, 2],[3, 0]])
# Adding the two arrays
result_add = np.add(array_1, array_2) 
print(result_add)

تفریق دو آرایه:

# Subtracting the two arrays
result_subtract = np.subtract(array_1, array_2) 
print(result_subtract)

ضرب دو آرایه:

# Multiplying the two arrays
result_multiply = np.multiply(array_1, array_2) 
print(result_multiply)

تقسیم دو آرایه:

# Dividing the two arrays
result_divide = np.divide(array_1, array_2) 
print(result_divide)

در مثال تقسیم دو آرایه که در بالا آمده است، همان­طور که در تصویر مشاهده می­نمایید، چون عدد 2 بر 0 تقسیم شده است در آرایه­ی خروجی بی­نهایت به عنوان نتیجه، نمایش داده شده است.

تابع power تک تک عناصر آرایه را به توان عدد ذکرشده در پارامتر دوم می رساند.

# Power function
array_power = np.power(array_1, 3) 
print(array_power)
Output: [1. 8.]

تابع mod باقی­مانده تقسیم تک تک عناصر آرایه را بر عدد ذکر شده به عنوان پارامتر دوم تابع محاسبه می کند.

# mod function
array_mod = np.mod(array_1, 2)
print(array_mod)
Output: [1. 0.]