در علم داده و برنامه‌نویسی یک دیتا تایپ و یا به زبان ساده تر تایپ، به ویژگی از داده گفته می شود  که به کامپایلر و یا مفسر بیان می کند که چگونه برنامه نویس تمایل به استفاده از داده را دارد. اکثر زبان‌های برنامه نویسی از انواعی چون integer, Characters, Floating-point, , Booleans پشتیبانی می‌کنند و زبان برنامه‌نویسی پایتون نیز از این جهت نسبت به سایر زبان ها مستثنی نمی‌باشد. و همانطور که در بخش توضیحات Numpy بیان شد، Numpy کتابخانه است که بر مبنای زبان پایتون و C و C++ نوشته شده است در نتیجه این مفاهیم در آن زبان ها نیز موجود است. در ادامه به معرفی انواع Data type های تعریف شده در این کتابخانه می پردازیم.

کتابخانه Numpy دارای انواع داده بیشتری نسبت به نوع داده های تعریف شده در زبان پایتون است و دارای یکسری کاراکتر تعریف شده می باشد که جهت ارجاع به نوع داده ها نیز استفاده می شود. پس به طور خلاصه در کتابخانه Numpy هم می توان از اسم نوع داده و هم از کاراکترهای معادل آن استفاده نمود که در ادامه با مثالی توضیح داده می شود، البته توصیه می‌گردد تا از دیتاتایپ اصلی استفاده شود به جای این کاراکترها، زیرا باعث خوانایی بیشتر می گردد.

کاراکتر معادلنوع دادهتوضیحات
i(signed) integerاعداد صحیح (علامت دار)
bbooleanبولین  شامل دو نوع True, False
u(unsigned) integerاعداد صحیح (بدون علامت)
ffloating-pointاعداد اعشاری
ccomplex floating-pointاعداد اعشاری مختلط
mtimedeltaتخمین زمان آینده یا گذشته
Mdatetimeزمان
O(Python) objectاشیا
Sstringرشته
Uunicode stringرشته های یونیکد
Vfixed chunck of memory for other type (void) 
ردیفنوع دادهتوضیحاتتوضیحاتنحوه استفاده در Numpy
1bool_It represents the boolean value indicating true or false. It is stored as a byte.مشخص کننده نوع داده بولین، که به صورت بایت ذخیره می شود و دو مقدار True, false را می پذیرد.np.bool_
2int_It is the default type of integer. It is identical to long type in C that contains 64 bit or 32-bit integer.نوع پیش فرض اعداد صحیح است و معادل نوع long در زبان C است.np.int_
3intcIt is similar to the C integer (c int) as it represents 32 or 64-bit int.مشابه نوع عدد صحیح C استnp.intc
4intpIt represents the integers which are used for indexing.نشان دهنده نوع عدد صحیح است که برای ایندکس گذاری استفاده می شود.np.intp
5int8It is the 8-bit integer identical to a byte. The range of the value is -128 to 127.معادل نوع داده byte است و محدوده اعداد آن -128 تا 127 است. np.int8
6int16It is the 2-byte (16-bit) integer. The range is -32768 to 32767.مقادیر اعداد صحیح 2 بایتی را در خود جای می دهد. محدوده معتبر  -32768 تا 32767 استnp.int16
7int32It is the 4-byte (32-bit) integer. The range is -2147483648 to 2147483647.مقادیر اعداد صحیح 4 بایتی را در خود جای می دهد.np.int32
8int64It is the 8-byte (64-bit) integer. The range is -9223372036854775808 to 9223372036854775807.مقادیر اعداد صحیح 8 بایتی را در خود جای می دهد.np.int64
9uint8It is the 1-byte (8-bit) unsigned integer.عدد صحیح بدون علامت 1 بایتی را می پذیرد.np.uint8
10uint16It is the 2-byte (16-bit) unsigned integer.عدد صحیح  بدون علامت 2 بایتی را می پذیرد.np.uint16
11uint32It is the 4-byte (32-bit) unsigned integer.عدد صحیح  بدون علامت 4 بایتی را می پذیرد.np.uint32
12uint64It is the 8 bytes (64-bit) unsigned integer.عدد صحیح  بدون علامت 8 بایتی را می پذیرد.np.uint64
13float_It is identical to float64.معادل عدد اعشاری float64 می باشد.np.float_
14float16It is the half-precision float. 5 bits are reserved for the exponent. 10 bits are reserved for mantissa, and 1 bit is reserved for the sign.به عنوان نوع اعشاری نیمه دقیق شناخته می شود.
5 بیت برای توان عدد، 10 بیت ضریب و 1 بیت برای علامت اختصاص داده می شود. مثال: 123*10^2
123 ضریب است و عدد 2 توان است.
np.float16
15float32It is a single precision float. 8 bits are reserved for the exponent, 23 bits are reserved for mantissa, and 1 bit is reserved for the sign.نوع دیگری از اعداد اعشاری است.
8 بیت برای توان، 23 بیت برای ضریب و 1 بیت برای علامت در نظر می گیرد.
np.float32
16float64It is the double precision float. 11 bits are reserved for the exponent, 52 bits are reserved for mantissa, 1 bit is used for the sign.نوع دیگری از اعداد اعشاری است.
11 بیت برای توان، 52 بیت برای ضریب و 1 بیت برای علامت در نظر می گیرد.
np.float64
17complex_It is identical to complex128.معادل نوع داده مختلط complex128 است.np.complex_
18complex64It is used to represent the complex number where real and imaginary part shares 32 bits each.برای نمایش اعداد مختلط است زمانیکه برای بخش حقیقی و بخش موهومی آن 32 بیت در نظر گرفته شده باشد.np.complex64
19complex128It is used to represent the complex number where real and imaginary part shares 64 bits each.برای نمایش اعداد مختلط است زمانیکه برای بخش حقیقی و بخش موهومی آن 64 بیت در نظر گرفته شده باشد.np.complex128